ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zakupione przez osoby:

a) osoby pełnoletnie

b) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 us. 4, 5, 7, i 8 lub ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.